Vad krävs för att få sparken - CV-mallen

Vad krävs för att få sparken

När du är på en arbetsplats behöver du ha koll på vad som krävs för att få sparken. När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. […]

Thomas Gustafsson
Thomas Gustafsson
Skribent CV-mallen.se
Vad krävs för att få sparken

När du är på en arbetsplats behöver du ha koll på vad som krävs för att få sparken. När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad.

Skälet måste alltså vara något av följande – arbetsbrist eller personliga skäl. Du behöver ha koll på dina rättigheter ifall din arbetsgivare inte visar på någon saklig grund för uppsägning, då är uppsägningen ogiltig! Man kan alltså inte bli uppsagd av vad som helst.

Anställd som har blivit uppsagt och hänger över sitt skrivbord

Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Det är en stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avskedande måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Om du blir avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

En arbetsgivare får avskeda dig enbart om du grovt har misskött din anställning. Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden. Men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Kvinna som arbetar på sin laptop

Att bli avskedad

Att bli avskedad är högst ovanligt och innebär att man avslutar sin anställning utan en uppsägningstid. Det sker nästan bara om man har begått någon brottslig handling eller något annat lika allvarligt. Blir du avskedad har du inte längre rätt till lön.

Skäl för uppsägning

Vad krävs för att få sparken? I Sverige har du som anställd ett skydd från LAS, (Lagen om anställningsskydd). Det innebär att det inte går att säga upp arbetstagare hur som helst. En anställd som blir uppsagd har rätt till uppsägningstid.

Längden på uppsägningstiden ska vara den samma oavsett om uppsägningen skett på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

Enligt lagen får en anställd inte sägas upp utan en saklig grund. Det finns två definitioner av saklig grund för uppsägning. Uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning på grund av personliga skäl.

Saklig grund för uppsägning av personliga skäl

Blir du uppsagd av personliga skäl innebär det att du som arbetstagare inte har fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet. Genom att bli uppsagd av personliga skäl måste arbetsgivaren visa exempel på hur du som medarbetare kan ha misskött ditt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för din tjänst.

Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran eller olovlig frånvaro med mera.

Arbetsgivare har samtal med två kollegor om uppsägning

Uppsägning – personliga skäl

Om en arbetsgivare säger upp dig bör det finnas tydliga bevis på att du misskött ditt jobb. Bevisen får inte grundas i lösa rykten eller obekräftade antaganden utan måste ha en så kallad saklig grund.

Med saklig grund för uppsägning menas att en anställd beter sig på ett ovälkommet sätt. Den anställda måste också kunna få chans att ändra sitt beteende innan det leder till en uppsägning. En uppsägning får aldrig komma som en överraskning för dig som anställd. Du måste ha blivit gjord medveten om problemet innan du blir uppsagd. 

Få sparken för personliga skäl

Personliga skäl som grund för uppsägning är kopplat till medarbetaren som person. Det kan handla om misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier eller illojalitet.

Avgörande för om saklig grund finns eller inte beror på medarbetarens fortsatta lämplighet som anställd efter det som hänt. När man gör en bedömning ska man bland annat ta hänsyn till arbetsuppgifterna, förtroendeställningen och det ansvar som ingår. Ju högre ställning medarbetaren har, desto högre krav kan arbetsgivaren ställa.

Vad krävs innan du får sparken

Du som medarbetare ska kunna få möjlighet att förändra ditt beteende som arbetsgivaren inte anser stämmer överens med de krav som finns på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha haft ett samtal med dig och förklara att ett fortsatt felaktigt beteende kan leda till uppsägning.

Två månaders förvarning

Som anställd har du rätt att bli förvarnad om en potentiell uppsägning. Du måste ha fått en varning minst två månader innan du riskerar att bli uppsagd från jobbet. Under dessa två månader, har du som arbetstagare en möjlighet att skapa ett vinnande CV för att ta dig vidare i arbetslivet.

Omplacering

Innan du får sparken ska din arbetsgivare undersöka möjligheten att omplacera dig. Innan en uppsägning kan bli aktuell är arbetsgivaren skyldig att utreda möjligheterna till omplacering. Det nya arbetet som erbjuds ska vara likvärdigt med det som du haft innan. Det betyder inte att anställningsvillkoren behöver vara likvärdiga. Lönen för det erbjudna arbetet kan till exempel vara lägre.

Uppsägning – rättigheter och skyldigheter

arbetsgivare som har möte och går igenom en persons CV för att se om de ska nyanställa

Arbetsgivarens skyldigheter

Två veckor innan arbetsgivaren kan sparka dig med personliga skäl som saklig grund, behöver du underrättas. Om du är ansluten till ett fackförbund, ska arbetsgivaren också:

 • varsla ditt fackförbund minst två veckor i förväg
 • respektera medarbetarens och fackförbundets rätt till överläggning med arbetsgivaren, om den begärs inom en vecka från underrättelsen och varslet.
 • invänta eventuell överläggning från fackförbund innan anställningen kan avslutas.

Skriftligt uppsägningsbesked

Blir du uppsagd ska du också få ett uppsägningsbesked. Det behöver vara skriftligt och innehålla information om hur du kan gå tillväga om du vill häva uppsägningen eller få den rättsligt prövad. Arbetsgivaren ska också skriftligt informera om skälen till uppsägningen, om medarbetaren eller medarbetarens fackförbund begär det.

Uppsägningstider

Vid uppsägning av personliga skäl har medarbetaren en uppsägningstid innan anställningen upphör. Hur lång den uppsägningstiden är beror på anställningstiden. Längden framgår av LAS eller av det kollektivavtal som gäller för medarbetaren.

Uppsägning på grund av arbetsbrist 

Ibland kan det hända att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist kan innebära att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna.

Arbetsbrist är alltid en saklig grund för uppsägning och det är arbetsgivarens bedömning som gäller. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist gäller det alltid minst en månads uppsägningstid.

Innan du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska din arbetsgivare ha undersökt möjligheten om en eventuell omplacering för dig som anställd. Omplacering ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. 

Påhittad arbetsbrist

Påhittad arbetsbrist är inte tillåten. Din arbetsgivare får inte skylla på arbetsbrist om det själva verket handlar om något personligt. Om du misstänker att du blivit uppsagd på grund av påhittad arbetsbrist kan du ifrågasätta din uppsägning. Då kan uppsägningen prövas i Arbetsdomstolen där din arbetsgivare måste bevisa att uppsägningen gjorts av företagsekonomiska skäl eller andra verksamhetsskäl. 

Innehållsförteckning
  Fler artiklar om: Uncategorized

  Prova vår professionella CV-byggare

  Fler artiklar som denna
  Vad krävs för att få sparken
  Vad krävs för att få sparken

  När du är på en arbetsplats behöver du ha koll på vad som krävs för att få sparken. När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. […]